Συχνέςερωτήσεις καιαπαντήσειςΣυχνές Ερωτήσεις - Combatt

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η Εναλλακτική Διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών;

Ως Εναλλακτική Διαχείριση ορίζεται το σύνολο των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσσωρευτών, ώστε μετά την ανακύκλωσή τους να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς.

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που διέπει την Εναλλακτική Διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών στην Ελλάδα;

Οι νόμοι 2939/2001, 4496/2017 και η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 του 2010 (που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες) είναι τα δύο βασικά νομικά κείμενα που καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της Εναλλακτικής Διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών στην Ελλάδα.

Ποιοι έχουν υποχρέωση να μεριμνήσουν για την Εναλλακτική Διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών;

Κάθε επιχείρηση η οποία ανεξάρτητα από τη τεχνική πώλησης που χρησιμοποιεί (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας) διαθέτει για πρώτη φορά και κατ’ επάγγελμα στην Ελληνική αγορά συσσωρευτές (συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές ή οχήματα) θεωρείται «υπόχρεος παραγωγός συσσωρευτών» και υποχρεούται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο να μεριμνήσει για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών.

Με ποιο τρόπο οι υπόχρεοι παραγωγοί συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου;

Οι παραγωγοί συσσωρευτών υποχρεούνται είτε να οργανώνουν συστήματα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης (αποκλειστικά για τους συσσωρευτές που οι ίδιοι διαθέτουν στην αγορά) είτε να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Τόσο τα ατομικά όσο και τα συλλογικά συστήματα οφείλουν να είναι εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ).

Οι χρηματικές εισφορές μπορεί να είναι διαφορετικές σε κάθε συλλογικό σύστημα;

Οι υπόχρεοι παραγωγοί καταβάλουν στο συλλογικό σύστημα στο οποίο συμμετέχουν χρηματική εισφορά ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των συσσωρευτών που διαθέτουν στην αγορά.
Η χρηματική εισφορά ανά είδος και ανά μονάδα προϊόντος είναι, σύμφωνα με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ., ίδια για όλα τα εγκεκριμένα συστήματα. Ως εκ τούτου οι υπόχρεοι παραγωγοί μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε εκ των εγκεκριμένων συλλογικών συστημάτων επιθυμούν, χωρίς αυτό να συνεπάγεται διαφορετική οικονομική μεταχείριση ή/και επιβάρυνση για το ίδιο είδος και ποσότητα προϊόντος που διατίθεται στη αγορά.

Οι λιανοπωλητές συσσωρευτών οφείλουν να είναι ενταγμένοι σε συλλογικό σύστημα;

Οι επιχειρήσεις πώλησης συσσωρευτών οφείλουν να ελέγχουν αν οι προμηθευτές τους συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νόμου, ζητώντας τους να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Στην περίπτωση που η προμήθεια δεν γίνεται άμεσα από υπόχρεο παραγωγό (κατασκευαστή ή εισαγωγέα) θα πρέπει ο προμηθευτής του λιανοπωλητή να προσκομίζει Βεβαίωση από τον δικό του προμηθευτή.
Αν όμως μία επιχείρηση λιανικής πώλησης συσσωρευτών πραγματοποιεί και εισαγωγή συσσωρευτών, τότε για τις εισαγόμενες ποσότητες συσσωρευτών έχει την ιδιότητα του υπόχρεου παραγωγού και κατά συνέπεια οφείλει να ενταχτεί σε συλλογικό σύστημα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων πώλησης /αντικατάστασης συσσωρευτών; Πως συμμετέχουν στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων (χρησιμοποιημένων) συσσωρευτών;

 • Παραλαμβάνουν τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές από τους τελικούς χρήστες χωρίς υποχρέωση αγοράς νέου συσσωρευτή και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
 • Αποθηκεύουν προσωρινά τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές σε κάδους συλλογής που πληρούν τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, φέρουν την κατάλληλη επισήμανση και είναι τοποθετημένοι σε ασφαλές σημείο εντός του χώρου της επιχείρησης.
 • Παραδίδουν τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές σε αδειοδοτημένους συλλέκτες που
έχουν ενεργή σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
 • Κάθε μεταφορά φορτίου αποβλήτων συσσωρευτών θα πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρωμένο έντυπο αναγνώρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΑΕΑ). Οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν πλήρως το σχετικό πεδίο που τις αφορά και κρατούν αντίγραφο.
 • Τηρούν βιβλίο διακίνησης αποβλήτων συσσωρευτών
 • Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

  Απαραίτητα

  Τα cookies που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου.

  gdpr

  Απόδοσης

  Αυτά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης χρήστη και την ανίχνευση πιθανών προβλημάτων. Μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.

  _ga, _gid, _gat, _gat