Το Σύστημα & πώς συμμετέχω

Αν είστε

Υπόχρεος Παραγωγός

(κατασκευαστής ή/ και εισαγωγέας συσσωρευτών)δείτε εδώ

Αν είστε

Ανακυκλωτής

δείτε εδώ

Αν έχετε άδεια

Συλλογής – Μεταφοράς Αποβλήτων Συσσωρευτών

δείτε εδώ

Αν έχετε άδεια

Προσωρινής
Αποθήκευσης

δείτε εδώ