Γιατί Combatt

Γιατί η COMBATT A.E. στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συλλογικού συστήματος το οποίο θα προωθεί την ορθή και περιβαλλοντικά βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.

Το νέο μοντέλο για την διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών που εφαρμόζει η COMBATT A.E. παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα για όλους τους εμπλεκόμενους στο κύκλο της εναλλακτικής διαχείρισης:

Η προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών βασίζεται στην συνεργασία του συλλογικού συστήματος με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην αλυσίδα συλλογής και ανακύκλωσης.

Το συλλογικό σύστημα δεν εμπλέκεται επιχειρηματικά στην αλυσίδα συλλογής, αποθήκευσης και ανακύκλωσης – Δεν πραγματοποιεί αγοροπωλησίες αποβλήτων.

Το συλλογικό σύστημα δεν διαθέτει δική του υλικοτεχνική υποδομή διατηρώντας έτσι μία ανοιχτή σχέση με όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα συλλογής και ανακύκλωσης.

Το αποκλειστικό μέλημα της λειτουργίας του συλλογικού συστήματος συνίσταται σε:

αποτελεσματική διαχείριση
ξεκάθαρη εικόνα των οικονομικών στοιχείων
εξασφάλιση υγειών συνθηκών λειτουργίας της αγοράς
εποπτεία και έλεγχο της ορθής περιβαλλοντικά διαχείρισης των αποβλήτων
συσσωρευτών
επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας
προώθηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων