COMBATT: 10 χρόνια πολυδιάστατης & συστηματικής δράσης για την περιβαλλοντικά ορθή, σύννομη και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων μπαταριών

Το 2024 σηματοδοτεί ένα ορόσημο στην ιστορία της COMBATT A.E. καθώς φέτος η εταιρεία γιορτάζει τα 10 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας της στο χώρο της Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων.

Τα θεμέλια για τη δυναμική πορεία της εταιρείας τοποθετήθηκαν τους πρώτους μήνες του 2014, όταν η COMBATT ιδρύθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα Πρότυπο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μπαταριών Οχημάτων & Βιομηχανίας για ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της η COMBATT προώθησε την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων μπαταριών, στηρίζοντας τη συνεργασία του Συλλογικού Συστήματος με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, στις διαδικασίες της εναλλακτικής διαχείρισης.

Η COMBATT εφαρμόζει από το 2014 και συμμορφώνεται έμπρακτα, ήδη από την αρχή της λειτουργίας της, με τις μεταγενέστερες διατάξεις, αρχικά του Ν4496/2017 και στη συνέχεια του ισχύοντος σήμερα 4819/2021, περί μη επιχειρηματικής εμπλοκής των ΣΣΕΔ στην αλυσίδα συλλογής, αποθήκευσης και ανακύκλωσης. Το ΣΣΕΔ COMBATT δεν πραγματοποιεί αγοροπωλησίες αποβλήτων και δε διαθέτει δική του υλικοτεχνική υποδομή διατηρώντας έτσι μια ανοιχτή σχέση με όλους τους εμπλεκόμενους.

Στην παραγωγική διαδρομή των 10 χρόνων η COMBATT έχει υλοποιήσει ένα πολυδιάστατο έργο με κυριότερα σημεία του:

  • Τη δημιουργία ενός εκτεταμένου πανελλαδικού δικτύου με περισσότερους από 60 αδειοδοτημένους συνεργάτες, το οποίο δίνει μεγάλη δυνατότητα επιλογής στις επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα μπαταριών να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.
  • Την καταγραφή και την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση περισσότερων από 170.000 τόνων αποβλήτων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας.
  • Το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ενιαίου διαχειριστικού συστήματος ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και διαχείρισης θεμάτων υγείας & ασφάλειας στην εργασία, πιστοποιημένο από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης Lloyd’s σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018. Έτσι, διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αξιοπιστία της διαχείρισης.
  • Το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία της πολλαπλά βραβευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαχείριση των εντύπων αναγνώρισης επικίνδυνων αποβλήτων που θέτει τη βάση για την ψηφιοποίηση της διακίνησης και της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας.
  • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση περισσότερων από 130 δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Στις υλοποιηθείσες δράσεις περιλαμβάνονται ενέργειες ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας, πολλαπλές συμμετοχές σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις, ημερίδες καθώς και συστηματική υποστήριξη της περιβαλλοντικής καινοτομίας.
  • Τη στενή και συστηματική συνεργασία με το ΥΠΕΝ και τον ΕΟΑΝ για την προώθηση των απαραίτητων θεσμικών δράσεων και την ενδυνάμωση της Εναλλακτικής Διαχείρισης των αποβλήτων μπαταριών στην Ελλάδα.
  • Τη συμμετοχή στον ευρωπαϊκό σύνδεσμο των οργανισμών διευρυμένης ευθύνης παραγωγών μπαταριών EUCOBAT καθώς και τη συνεργασία με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς (ΕΕΔΣΑ, ΣΕΠΑΝ, EUROBAT, Συλλογικά Συστήματα) για τη διαβούλευση και τη συμβολή στη διαμόρφωση των απαιτούμενων θεσμικών παρεμβάσεων στους τομείς διαχείρισης των αποβλήτων.

Τα θεμέλια που έχουν τεθεί είναι ισχυρά και επιτρέπουν στην COMBATT να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της νέας εποχής με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Μια νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από την αδήριτη πλέον ανάγκη της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και της επιτάχυνσης της πράσινης ενεργειακής μετάβασης.

Οι μπαταρίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι πολλών σημαντικών τομέων της ζωής, της οικονομίας, της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ καθώς και της ηλεκτροκίνησης. Κατά συνέπεια η ορθή διαχείριση των αποβλήτων μπαταριών καθίσταται απαίτηση πρωταρχικής σημασίας.

Οι μπαταρίες μπορούν να «φορτίσουν» ένα βιώσιμο μέλλον και η COMBATT εργάζεται για την αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωσή τους. Με εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Η COMBATT γιορτάζει τα 10 χρόνια της και συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις της χτίζοντας συμμαχίες για ένα βιώσιμο μέλλον.

Η συμβολή σου μετράει!