Υπουργική Απόφαση για την κατάρτιση, το περιεχόμενο και το σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)

Υπουργική Απόφαση για την κατάρτιση, το περιεχόμενο και το σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)

Υπογράφτηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 09/08/2016 (ΦΕΚ 2454 Β) η Υπουργική Απόφαση (Αιθμ.οικ.181504) με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής των παραγωγών στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων, το περιεχόμενο καθώς και το σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.).

Τα σημαντικότερα σημεία της υπουργικής απόφασης:

  • Στο Ε.Μ.ΠΑ. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι για την οργάνωση ή τη συμμετοχή σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.
  • Η εγγραφή παραγωγών στο Ε.Μ.ΠΑ. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση των δραστηριοτήτων τους.
  • Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. έχει ισχύ τριών μηνών και ανανεώνεται αυτόματα μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους, με την προϋπόθεση ότι παραμένει σε ισχύ η σύμβαση του παραγωγού με το σύστημα.
  • Οι υπόχρεοι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) στη σφραγίδα και σε όλα τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ).
  • Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ.  είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά καθώς και για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς.
  • Στους παραγωγούς που ενεργούν κατά παράβαση των προβλεπόμενων στην υπουργική απόφαση επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις καθώς και τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον Ν.2939/2001 και τον Ν. 3854/2010.
  • Οι διακινητές έμποροι (δηλ. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που καθιστούν τα προϊόντα διαθέσιμα στην αγορά) δεν επιτρέπεται να τοποθετούν στην ελληνική αγορά προϊόντα που προέρχονται από παραγωγούς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ.. Στους διακινητές που ενεργούν κατά παράβαση επιβάλλονται, ως διοικητική κύρωση, τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον Ν.2939/2001 και τον Ν. 3854/2010.
  • Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει την ευθύνη λειτουργίας του Ε.Μ.ΠΑ. και διενεργεί κάθε απαραίτητο έλεγχο (αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία) για τη διαπίστωση της πληρότητας, επάρκειας και ακρίβειας των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι παραγωγοί στο Μητρώο.

Ο Ε.Ο.ΑΝ. δημοσιοποιεί για κάθε παραγωγό την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, τον ΑΜΠ, το είδος των προϊόντων για τα οποία εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. καθώς και το σύστημα με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο παραγωγός.