Περιβαλλοντικό- Αναπτυξιακό Forum «Διαχείριση Απορριμμάτων:
Η επόμενη μέρα» Hilton, Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

Περιβαλλοντικό- Αναπτυξιακό Forum «Διαχείριση Απορριμμάτων: Η επόμενη μέρα»