Παράταση για την ηλεκτρονική εγγραφή & καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 1/1 ΦΕΚ Β’ 1/04.01.2017 με την οποία τροποποιείται η ΚΥΑ 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017. Επίσης, παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017.

Στο θεματικό διαδικτυακό τόπο http://wrm.ypeka.gr έχουν δημοσιευτεί και οι οδηγίες χρήσης και η ισχύουσα νομοθεσία (http://wrm.ypeka.gr/libraryCategory).