Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων-Παράταση υποβολής εκθέσεων έως 20 Ιουλίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η εγγραφή, η καταχώριση και η συμπλήρωση των εκθέσεων αποβλήτων και μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2017.
Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 20η Ιουλίου 2017.

http://wrm.ypeka.gr/#