Εκδήλωση για την παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)