Βραβείο στα Εnvironmental Αwards 2018!

Ο σχεδιασμός ξεκίνησε ήδη από το 2015. Μετά από δύο χρόνια εφαρμογής και βελτιστοποίησης ήρθε και η διάκριση! Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της COMBATT για τη διαχείριση αποβλήτων συσσωρευτών βραβεύτηκε στην κατηγορία Έξυπνη διαχείριση των αποβλήτων – Έξυπνες εφαρμογές / e-Waste – Smart των #environmentalawards2018 ! Και συνεχίζουμε…πάντα με την συνεργασία και την υποστήριξη της #threenitas!

 

 

H Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Εντύπων που ανέπτυξε η COMBATT στοχεύει επιγραμματικά στα παρακάτω:

  • Καταχώρηση όλων των καταγραφών που περιλαμβάνονται στα Έντυπα Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ)
  • Δημιουργία βάσης δεδομένων για τους συνεργάτες του δικτύου όπου καταχωρούνται όλα τα στοιχεία (άδειες, ασφαλιστήρια, οχήματα, χαρακτηριστικά οχημάτων, ADR οδηγών και λοιπές κρίσιμες πληροφορίες) των συνεργαζόμενων με την COMBATT επιχειρήσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσσωρευτών
  • Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Εντύπων προβαίνει σε αυτόματες διασταυρώσεις των εγγραφών στα έντυπα με τα στοιχεία των συνεργατών (οχήματα, οδηγοί, κανονιστικά έγγραφα) γεγονός που επιτρέπει οι τυχόν παραλείψεις ή/και αντισυμβατικές περιπτώσεις να επισημαίνονται με ταχύτητα και ακρίβεια.
  • Επεξεργασία των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα ΕΑΕΑ
  • Δημιουργία των κατάλληλων απολογιστικών αναφορών

 

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Εντύπων είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο και επιτρέπει στους διαπιστευμένους χρήστες να διαχειρίζονται με εχεμύθεια και ασφάλεια τα δεδομένα τους. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα μπορεί να αναπτυχθεί και σε mobile application δίνοντας έτσι την δυνατότητα καταγραφών σε πραγματικό χρόνο.

Η επόμενη προγραμματισμένη φάση προβλέπει την υλοποίηση αφ’ ενός εργαλείων που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο ΣΣΕΔ της COMBATT να έχουν άμεση πρόσβαση στην πλατφόρμα και τις πληροφορίες που έχουν παράσχει, και να μπορούν να καταχωρήσουν απευθείας την πληροφορία που τους αφορά. Στη συνέχεια, προβλέπεται η ανάπτυξη εφαρμογών για smartphones/tablets (enterprise mobility) με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του mobile workforce της εταιρείας και των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων Συλλογής, Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Ανακύκλωσης.