Έναρξη εγγραφής υπόχρεων παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ.

Ο Ε.Ο.ΑΝ. ολοκλήρωσε τις σχετικές προετοιμασίες προκειμένου το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) να τεθεί σε λειτουργία. Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα (http://empa.eoan.gr) είναι ήδη ενεργή και η προθεσμία εγγραφής των υπόχρεων παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών λήγει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/210 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010) η εγγραφή των υπόχρεων παραγωγών στο ΕΜΠΑ είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση στο μητρώο θεσπίζονται με τη διαδικασία της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2009/603/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2013/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20/11/2013.

Στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. (http://www.eoan.gr/el/content/17/mitroo) έχουν αναρτηθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες καθώς και ο «Οδηγός Εγγραφής στο ΕΜΠΑ» που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τους υπόχρεους παραγωγούς σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων στο ΕΜΠΑ.

Η COMBATT έχει εκπαιδευτεί στις διαδικασίες εγγραφής και ανανέωσης του ΕΜΠΑ και θα είναι στην διάθεση των υπόχρεων παραγωγών – μελών  της, προκειμένου να συνδράμει στην ολοκλήρωση της καταχώρησής τους στο Εθνικό Μητρώο.